Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor klanten van Geldersvlees.nl.

KVK nummer: 65004973 / BTW nummer: NL119148560B01 / Bank nummer: NL21RABO0308492269

1. Definities                                                                                                                                                                                                In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen, bijvoorbeeld www.geldersvlees.nl
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

2. Algemeen                                                                                                                                                                                         Gelders Vlees biedt via de site; www.geldersvlees.nl diensten aan betreffende het verkopen en leveren van Vlees en aanverwante artikelen door heel Nederland. Eventuele door de Consument gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door Gelders Vlees uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Wijzigingen in de tussen Gelders Vlees en de Consument gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Gelders Vlees en de Consument zijn overeengekomen. Gelders Vlees  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3.Toepasselijkheid                                                                                                                                                                              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gelders Vlees en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Gelders Vlees en Consument. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Aanbod en Overeenkomst                                                                                                                                                              Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan Consument tot het doen van een aanbod. Gelders Vlees is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de Consument, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
Een aanbod van de Consument als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De Consument heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Gelders Vlees zijn verzonden en deze gegevens door Gelders Vlees zijn ontvangen; of
– Gelders Vlees  heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de Consument, welke offerte door de Consument schriftelijk of per email akkoord is bevonden.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Gelders Vlees herroepen worden in geval de Consument niet aan de door Gelders Vlees gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Consument in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Gelders Vlees worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Gelders Vlees kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Als een overeenkomst conform artikel 5.3 tot stand gekomen is, kan de Consument een order niet meer wijzigen of annuleren. Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin eventueel geldende verpak en bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 8.7. De bedenktijd, herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing, aangezien het gaat om producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5. Prijzen                                                                                                                                                                                                 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Consument is de prijs verschuldigd die Gelders Vlees in haar bevestiging conform artikel 5.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Gelders Vlees  geen producten zal leveren.  Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Gelders Vlees worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er verpak- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Deze komen tot uiting in het totaal te betalen bedrag, doch apart genoemd in het betaalproces, inclusief omzetbelasting.

6. Levering en Leveringswijze                                                                                                                                                           Bestellingen worden na betaling door de Consument door of namens Gelders Vlees afgeleverd bij PostNL conform de door de Consument opgeven bezorgdatum. Gelders Vlees garandeert een juiste afgifte van het pakket bij PostNL, maar is niet verantwoordelijk voor de werkelijke levering. Verder is Gelders Vlees niet verantwoordelijk voor de verzending en zijn eventuele risico’s geheel voor rekening van de Consument. Wel garandeert Gelders Vlees dat het pakket tot 24uur na afgifte bij PostNL juist is gekoeld. Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. De Consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 5.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode, noch de Consument noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan staat Gelders Vlees vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van het pakket. Indien het pakket is afgegeven bij de buren of een afhaalpunt, is het de verantwoording van de Consument om de bestelling tijdig op te halen en op de juiste manier te koelen of verwerken. Vanaf het moment van aflevering van het pakket is Gelders Vlees niet meer verantwoordelijk voor de juiste temperatuur, conditie en/of en verwerking van het vlees. Terstond na ontvangst dient de Consument de producten te controleren. Indien de Consument producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Consument dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Consument contact opnemen via ons contact formulier. Het kan voorkomen dat de bestelde producten niet op voorraad zijn. Gelders Vlees zal dit een dag voor de levering aan de consument kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval kunnen er drie situaties ontstaan; De bestelling wordt geannuleerd en de betaling gerestitueerd, De bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de ontbrekende producten betaling gerestitueerd of de bestelling wordt compleet op een later moment naar de consument verstuurd.

7. Klachten                                                                                                                                                                                           Indien de Consument producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden dient de Consument dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. De periode van 6 uur gaat in op het moment dat de goederen zijn ontvangen dan wel afgegeven overeenkomstig Track & Trace (indien aanwezig). Hiervoor kan de Consument contact opnemen via ons contact formulier. Wij zorgen ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. De Consument is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door Gelders Vlees zal de Consument in deze periode een afspraak worden gemaakt op welk tijdstip Gelders Vlees langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek. Als Gelders Vlees de klacht gegrond verklaard, heeft de Consument recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst. Overige klachten omtrent de dienstverlening van Gelders Vlees kunnen via het contactformulier worden gemeld. Deze klachten kunnen nooit lijden tot een schadevergoeding.
Retourzendingen door de Consument zijn slechts toegestaan indien Gelders Vlees daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend

8. Overmacht                                                                                                                                                                                          In geval van overmacht is Gelders Vlees  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen. Gelders Vlees  is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9. Persoonsgegevens                                                                                                                                                                         Gelders Vlees zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door Consumenten ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Gelders Vlees intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Gelders Vlees neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring                                                                                                                                                  Gelders Vlees is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Consument of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
De Consument vrijwaart Gelders Vlees voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

11. Overige Bepalingen                                                                                                                                                                      Ten laste van de Consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Gelders Vlees, als gevolg van de niet nakoming door de Consument van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Gelders Vlees bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
De overeenkomsten aangegaan door Gelders Vlees worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.

Alle rechten voorbehouden.  2019

© Gelders Vlees 2024 KVK nummer: 30274934 | BTW nummer: NL80 2841 880 B01 | Bank nummer: NL04 RABO 0322 2346 62